ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดเตรียมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 กลุ่มที่ 16

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *