ติดต่อ-สอบถาม

ชั้น 15 อาคาร 1 สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร: 0-2205-3577-8 
แฟกซ์: 0-2251-8959

กองกฎหมาย
เบอร์โทร: 0-2205-3657-9 
แฟกซ์: 0-2252-7971

กองคดีอาญา
เบอร์โทร: 0-2205-3453 (3487) 
แฟกซ์: 0-2251-2662

กองคดีปกครองและแพ่ง
เบอร์โทร: 0-2205-3554
แฟกซ์: 0-2251-1089

ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา
เบอร์โทร: 0-2205-2126 (2601)
แฟกซ์: 0-2252-7955

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
เบอร์โทร: 0-2431-3200 (3210)
แฟกซ์: 0-2431-3200 (3210)