ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 8

 24-01-2561 แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template

 ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิด 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน

 หลักสูตรการเงินงบประมาณ, หลักสูตรการสงกำลังบำรุง, หลักสูตรการจราจร และหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล ปีงบ 61

 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

แบบฟอร์มควบคุมภายใน 2560

แบบฟอร์มรายงานหนี้ค่าสาธารณูปโภค ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.60 (ใหม่)

30-03-60 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 60 

28-11-59 แบบฟอร์ม สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

10-03-59 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กมค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 2559

02-11-58 แบบฟอร์ม สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

07-07-58 แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

03-07-58 (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558

03-07-58 ตัวชี้วัดของหน่วยงาน

06-10-57 แบบฟอร์มการควบคุมภายใน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2558

29-09-57 คู่มือการตรวจสมรรถภาพ (ฉบับสมบูรณ์)

14-06-13 แผนไอทีฉุกเฉิน กมค ปีงบประมาณ 2557

28-03-14 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มประกาศเชิดชูเกียรติ 57

29-01-28 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 57